• obrazek

  Zadzwoń do nas teraz
  +48 790 499 888

 • obrazek

  Godziny otwarcia
  Po - So 8.00 - 16.00

Ogólne warunki wynajmu samochodu

OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Samochodu określają warunki oddania do użytku Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
2. Pracownik wypełnia protokół przyjęcia – przekazania samochodu oraz umowę najmu/użyczenia.
3. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna. lub prawna reprezentowana przez wyznaczonych przedstawicieli i:
a) ukończyła 21 lat.
b) kierowca posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem (minimum od 2 lat), a w szczególności. iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu tego prawa i
nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy.
c) posiada ważny dowód osobisty,
d) posiada inny dokument stwierdzający tożsamość.
e) osoba zameldowana w Polsce powinna posiadać kartę kredytową, albo dokument potwierdzający stałe zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, bądź ostatni zapłacony rachunek z
adresem do wglądu (czynsz, energia, telefon, itp.).
f) podane przez Najemcę dane są zgodne z prawdą i posiada On pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia, która jest rozliczana w części należnej po okresie najmu w godzinach urzędowania biura Wynajmującego.

Zaplata następuje w całości z góry, za deklarowany okres najmu zawarty w umowie. Terminy płatności są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek Wynajmującego, przy czym przy zapłacie kartą uznaje się dzień zapłaty.

Koszty jakie Najemca zobowiązuje się pokryć w przypadku:
-Brak lub uszkodzenie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej – 500 zł.
– Brak lub uszkodzenie tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł.
– drobne uszkodzenia z winy Najemcy nie przekraczające 2% wartości netto pojazdu według wyceny rzeczoznawcy.
– uszkodzenie samochodu z winy Najemcy powodujące, że szkoda pokryta będzie w całości z polisy ubezpieczeniowej AC – Najemca pokryje koszt udziału własnego w
szkodzie w wysokości 20%, na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez ASO w terminie 14 dni od wezwania.
– jeżeli samochód zostanie oddany z niepełnym zbiornikiem paliwa to Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami za brakujące paliwo plus kosztami serwisowymi 50zł.
– opłata manipulacyjna 100 zł za każde wezwanie, monit, upomnienie, wykroczenie drogowe, mandat, upomnienie, nie opłacenie postoju w strefie płatnego parkowania itp., tyczące Najemcy lub Użytkownika – wynikająca z konieczności prowadzenia stosownej korespondencji w sprawie.
– 100 zł za każdy dzień postoju spowodowany koniecznością uzupełnienia braków, powstałych z winy Najemcy lub Użytkownika w samochodzie przez niego użytkowanym.
– za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy 2500 zł.
– kary umowne mogą być fakturowane w formie opłat manipulacyjnych z doliczonym należnym podatkiem VAT.
– Brak lub uszkodzenie dokumentów technicznych – 500 zł.
– Brak lub uszkodzenie kluczyka pojazdu – 2000 zł.
– Brak lub uszkodzenie kołpaka/lewarka/gaśnicy/trójkąta/apteczki – 250 zł.
– Brak lub uszkodzenie radia – 2000 zł.
– Brak lub uszkodzenie części wyposażenia samochodu – opłata w/g cannika producenta +20%
– Utrata gwarancji na pojazd z winy Najemcy ( osoby kierującej pojazdem ) – 2500 zł.
– Palenie tytoniu lub inny nieprzyjemny zapach/usunięcie zapachu –500 zł.
– Przewożenie zwierząt bez pokrowca ( czyszczenie tapicerki ) – 250 zł.
– Holowanie innych pojazdów bez szkód własnych pojazdu wypożyczalni – 500 zł.
– Udostępnienie pojazdu osobie nie uprawnionej ( nie zgłoszonej wynajmującemu ) do kierowania pojazdem – 500 zł.
– Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granicę RP – 100 zł./za osobe
– Koszt prania tapicerki – 500 zł.
– Opłaty administracyjne związane z wyceną szkód – 200 zł.
– Przedłużenie najmu pojazdu powyżej 6 godz. bez zgody wynajmującego – dodatkowo 200% stawki dziennej.
– Zwykle czyszczenie pojazdu ( mycie i odkurzanie ) – 30 zł.
– Ekstremalne zabrudzenie pojazdu ( kompletne mycie + dodatkowa kosmetyka pojazdu ) – 50zł.
– Brak stanu paliwa/kara umowna – 5 zł. za brakujący litr + cena 1 litra paliwa.
5. Najemca lub Użytkownik poniesie wszelkie koszty powstałe w wyniku użytkowania pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polis ubezpieczeniowych.
6. Najkrótszy okres najmu to24 godziny
7. Paliwo nie jest wliczone w cenę najmu.
8. Wynajęty samochód nie może być prowadzony przez osobę nie wymienioną w umowie, zabrania się holowania innych pojazdów, przeciążania, udziału w wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.
9. Wynajęty samochód nie może przekraczać granicy następujących państw: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Albania, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania oraz terenów objętych działaniami wojennymi lub zamieszkami. Wyjazd zagranice Polski musi być zgłoszony, niezgłoszenie koszt 100 zł netto.
10. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z zarządzeniami służb celnych.
11. Najemca odpowiada materialnie wobec Wynajmującego, za braki paliwa, częśd i wyposażenie samochodu oraz wynikłe z jego winy straty oraz fakty niewłaściwego zabezpieczenia samochodu i dokumentów.
12. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (halucynogennych) jak również jakiegokolwiek innego zdarzenia powodującego odmowę pokrycia kosztów naprawy lub usunięcia szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zobowiązuje się zapłacić w terminie14 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego stosownego odszkodowania.
13. W dniu zwrotu pojazdu Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy
14. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy, wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu.
15. Najemca wypożycza pojazd sprawny, czysty i zobowiązany jest do zwrotu go w takim stanie. Jeżeli pojazd nie jest czysty w dniu zwrotu, zostaje pobrana uznaniowa stawka za mycie wg stopnia zabrudzenia.
16. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości, Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierowcę pojazdu, przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp., oraz o nałożenie w tym zakresie kary pieniężne.
17. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd do godziny i w dniu określonym w umowie, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu, lub uzgodnieniu miejsca zwrotu, minimum 1 godzinę wcześniej,
w stanie czystym i nie pogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym, a także stanem paliwa w chwili wydania.
18. Samodzielne przedłużenia o ponad 24 godz. powoduje powiadomienie Policji o fakcie przywłaszczenia samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi najemca. Zgodę na powyższe potwierdza Najemca podpisując niniejszą umowę.
19. Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną godzinę ponad czas określony w umowie będzie powodem naliczenia karyumownej w wysokości podwójnej wysokości odpłatności za każdą dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.
20. Dodatkowo w przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub zwrocie w innym miejscu niż zapisano w umowie. Wynajmujący obciąża Najemcę kwotą 400 zł za odebranysamochód wraz z pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru auta.
21. W przypadku, gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub nadmiernie zużyty, ponadnormatywne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji. Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody udokumentowanej.
22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu.
23. Podzespoły pojazdu są oznakowane i oplombowane, naruszenie plomb i oznakowań grozi odpowiedzialnością kamą. W przypadku samowolnego zdemontowania oznakowanych części pojazdu od najemcy pobrana zostanie kwota wg aktualnie obowiązującej ceny detalicznej danej części oraz montażu. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw i zmian , z wyłączeniem kół jezdnych.
24. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
• przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
• posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego:
• zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą; Jeżeli pojazd nie jest używany należy pozostawiać go tylko na parkingach strzeżonych. Koszt parkingu ponosi NAJEMCA.
• wykonania własnym kosztem starannej obsługi codziennej samochodu obejmującej:
a) sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego.
b) sprawdzenie i uzupełnienie płynu hamulcowego,
c) sprawdzenie i uzupełnienie elektrolitu w akumulatorze,
d) sprawdzenie działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych
e) sprawdzenie odpowiedniego ciśnienia w oponach, jak również dokonywanie napraw uszkodzonych kół, itp., na koszt leżący po stronie bezpośredniego użytkownika pojazdu.
25. W razie awarii samochodu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu,zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
26. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego. Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i uzyskania pisemnego oświadczenia oduczestników wypadku, protokołu odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej i zabezpieczenia samochodu.
27. W przypadku kradzieży najętego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości, w przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela.
28. W przypadku zniszczenia lub kradzieży pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zapłaci w terminie 14 dni od dnia wezwaniaprzez Wynajmującego stosownego odszkodowania.
29. W przypadku uszkodzenia pojazdu zawinionym przez Najemcę zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.
30. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp..). oraz szkody powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy (w samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia).
31. W przypadku wystąpienia szkody opisanej w pkt 4 ustanawia się karę umowną w wysokości uiszczonej kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia i pobiera się ją w dniu zwrotu samochodu.
Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
32. Udział własny Najemcy w szkodzie może być zniesiony pod warunkiem wpłacenia dodatkowej opłaty w kwocie 39zł /dobę.
33. W przypadku jakiejkolwiek kolizji lub kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego oraz odpowiednie organy. Telefony alarmowe: 601703905, 601292929
34. Najemca nie może pozostawiać w samochodzie dokumentów, kluczyków, panelu odtwarzacza, nawigacji satelitarnej (jeśli posiada).
35. Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10 do 30 krotności dobowej stawki najmu.
36. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat Najemca ponosi odsetki w wysokości równej czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do zapłaty zaległej należności.
37. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w pkt 9,10,12, 29, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a Wynajmujący ma prawo do zażądania zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy.
38. Najemca upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz pomieszczeń Najemcy, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy.
39. Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu (regulaminem) wypożyczalni samochodów i w pełni akceptuje wszystkie warunki co potwierdza własnoręcznym podpisem.
40. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy (Dz. U., nr 133. poz. 883,29.08.1997r. z późniejszymi zmianami). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych Najemcy oraz dodatkowych Kierowców (danych osobowych, rejestrowych i fotografie) organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do spisu nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
41. NAJEMCA wyraża zgodę na utrwalenie swojej osoby poprzez sfotografowanie lub sfilmowanie przez WYNAJMUJĄCEGO oraz wykonanie kserokopii wszelkich dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy.
42. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
43. Umowę wynajmu samochodu wraz z Ogólnymi Warunkami Wynajmu Samochodu stanowiącego jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących ekzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
44. Wszystkie kwoty wymienione w niniejszej umowie są kwotami netto do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
45. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

 

NAJEMCA/WYNAJMUJĄCY                                                                                                                                                                                                         
Przeczytałem i akceptuje
Powyższe warunki

 

POBIERZ DOKUMENT

 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek